تبلیغات
بورس ژاپن - لندن - امریکا- فارکس - گواهینامههای حرفهای مالی و سرمایهگذاری
رشد و توسعه بازارهای مالی و سرمایهگذاری نیازمند كارآیی نیروی انسانی فعال در آن است. سنجش كارآیی نیز از
طریق سنجش دانش نظری و مهارتهای كاربردی میسر میشود كه هر یك از معیارها و آزمونهای خاص خود را
دارد. ابتدا نیاز جامعه مالی و سرمایهگذاری ایران و نیروی انسانی شاغل در آن را به دورههای آموزشی كاربردی و
آزمونهای حرفهای، به اختصار شرح میدهیم و سپس آزمونها و مدارك داخلی و بینالمللی موجود را كه برای سنجش
دانش نظری و مهارتهای كاربردی كارشناسان و مدیران بازار مالی و سرمایهگذاری طراحی شده اند، بررسی میكنیم.
به عنوان یكی از گواهینامههای بینالمللی موجود تشریح میشود. CIIA در انتها نیز ویژگیها و خصوصیات مدرك
نیازهای علمی جامعه مالی و سرمایهگذاری ایران
بازار سرمایهگذاری و مالی در ایران، هم از حیث كمی (حجم فعالیتهای مالی) و هم از حیث كیفی (تنوع فعالیتهای
مالی و نهادهای مالی) بازاری رو به توسعه است. طی ۲۰ سال اخیر نهادهای تشكیل دهنده بازار، مانند بورس اوراق
بهادار، بورسهای كالایی، بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری و بالاخره نهادهای سرمایهگذاری و صندوقها یكی پس
از دیگری متولد شدهاند و فعالیت خود را گسترش دادهاند. با گذشت زمان و با توسعه یافتن بازارهای مالی و
سرمایهگذاری در ایران، تربیت نیروی انسانی توانا و كارآمد اهمیتی بیش از پیش مییابد. توسعه ظرفیتها و
توانمندیهای نیروی انسانی متخصص در حوزه مالی هدفی است كه هم مورد توجه كارفرمایان و صاحبان مؤسسات و
سازمانهاست و هم مطلوب كارشناسان و مدیران شاغل در این مؤسسات است.
افزایش تنوع نهادهای مالی و گسترش فعالیت آنها، باعث افزایش تقاضای این نهادها برای نیروی انسانی متخصصو
كارآمد میشود. سازمانها و نهادهای مالی، علاوه بر آن كه میخواهند از نیروی انسانی جدید استفاده كنند، به دنبال
آن هستند كه از كارآیی دانش و مهارت كارشناسان فعلی خود نیز مطمئن شوند و به این ترتیب مزیت رقابتی خود را
نسبت به رقبای داخلی و بینالمللیشان ارتقا دهند.
به موازات تنوع یافتن نهادهای مالی، ابزارهای مالی نیز توسعه مییابد. در حال حاضر سهام تنها محصول قابل دادوستد
در بازار سرمایهایران است، اما در آینده با ورود ابزارهای دیگر مالی مانند ابزار بدهی و مشتقه، نهادهای مالی ناگزیر
خواهند بود از كارشناسان و مدیرانی استفاده كنند كه خبرگی خود را در این زمینهها ثابت كرده باشند.
از سوی دیگر، روند جهانی شدن، بر بازارهای مالی نیز همچون دیگر بازارها تأثیر میگذارد و در این میان بازار مالی و
سرمایهگذاری ایران نیز ناگزیر از پذیرش ارتباطی وسیعتر با بازارها و نهادهای بینالمللی است. جریان وقایع سیاسی به هر سمت كه باشد، دیر یا زود، بازارهای مالی و سرمایهگذاری ایران به بازارهای جهانی متصل خواهند شد. در این روند
محتوم، نهادهای مالی و سرمایهگذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ایران حضور خواهند داشت، سهام شركتهای
ایرانی در بورسهای خارجی عرضه خواهد شد و مؤسسات ایرانی و بینالمللی ارتباطی گستردهتر با یكدیگر خواهند
داشت. مدیران و كارشناسانی كه نیروی پیش برنده این رویدادها خواهند بود، باید بتوانند با محافل تحلیلگر
سرمایهگذاری بینالمللی ارتباط برقراركنند و خود نیز توانایی تحلیل رویدادهای بازارهای ملی بزرگ را داشته باشند.
سیاست خصوصیسازی نیز موجد رونق كمی و كیفی بازار مالی و سرمایهگذاری است. با افزایش حجم بازار، فعالیتهای
نهادهای بازار تخصصیتر میشود. بازار بزرگتر، فضایی خواهد بود كه طیف متنوعی از نهادهای تخصصی مالی و
سرمایهگذاری در آن، پا به عرصه حیات می گذارند: بورسهای كالایی، صندوقهای سرمایهگذاری، مؤسسات
رتبهبندی، بانكهای تأمین سرمایه، بازارگردانها، مؤسسات مشاوره سرمایهگذاری و بالاخره نهادهای بیمهای
نمونههایی از طیف متنوع نهادهای لازم برای تشكیل بازار واقعی است. فعالیت موفق و مستمر همه این نهادها و
مؤسسات بستگی به خبرگی و چیرگی كارشناسان و مدیران آنها دارد.
خلاصه آن كه روندهایی آشكار و پنهان در كار دگرگون كردن محیط مالی و سرمایهگذاری است. گسترش بازارها و
نهادهای مالی در ایران، جهانیسازی بازارها و بالاخره سیاست خصوصیسازی، رخدادهای كلانی است كه دگرگونی
نظام فعلی را در پی خواهد داشت.
این رخدادها سبب گرایش نیروی انسانی متخصص به احراز مدارج بینالمللی دانش نظری و مهارتهای كاربردی علوم
مالی و سرمایهگذاری خواهند شد.
مدارك حرفهای و تخصصی
مدارك بینالمللی معیاری است برای سنجش میزان توانایی نیروی انسانی متخصص و حصول اطمینان از كارآمدی
آنان. به این ترتیب گواهینامههای بینالمللی، هم شاهدی است بر تسلط كارشناسان و مدیران به حوزه تخصصیشان و
هم ضمانتی است برای كارفرمایان كه می خواهند نیروی انسانی كارآمد و خبره در اختیار داشته باشند.
متقاضیانی كه به دنبال كسب دانش و مهارت در حوزه مالی و سرمایهگذاری هستند، می توانند آن را از منابع مختلفی
به دست آورند. دانشگاهها، مراكز علمی و تحقیقاتی، سازمانها و نهادهای دولتی و انجمنها و اتحادیههای صنفی، همه
به نوعی، در كار ارائه خدمات آموزشی در حوزههای تخصصی مانند حوزه مالی و سرمایهگذاری هستند. از میان این
منابع، آنها كه دورههای آموزشی كارآمدتر و كاربردیتر را ارائه میكنند، بیشتر مورد توجه متقاضیان هستند. اساساً
رویكرد مدارك حرفهای و دورههای آموزشی تخصصی كوتاه مدت نیز بر این هدف استوار است كه متقاضیان بتوانند
ظرف زمان كوتاهی دانش نظری مورد نیاز را فراگیرند و به مهارتهای كاربردی تخصصی تسلط یابند.

گواهینامههای حرفهای ایرانی در حوزه مالی و سرمایهگذاری
مدارك حرفهای و دورههای آموزشی تخصصی در حوزه مالی و سرمایهگذاری در ایران چندان متنوع نیستند. تنها
آزمونهایی كه در این زمینه موجودند عبارت است از "اصول مقدماتی بازار سرمایهایران" و "آزمون تحلیلگری بازار
برگزار میكند. این آزمونها در دو گرایش (www.Irbourse.com) سرمایه" كه سازمان بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار و بورس كالایی برگزار می شوند. مباحث زبان انگلیسی، آمار و ریاضیات، مدیریت مالی، اقتصاد خرد
و كلان و مدیریت سرمایهگذاری در هر دو آزمون و هر دو گرایش مشترك است. علاوه بر این، در گرایش بورسهای
كالایی، قوانین و مقررات بورسهای كالایی و اقتصاد كالایی و در گرایش بورس اوراق بهادار، قوانین و مقررات بورس
اوراق بهادار و سیاستهای پولی و مالی، نیز به عنوان منبع پرسشهای آزمون مطرح میشود.
سازمان بورس و اوراق بهادار مزایایی برای دارندگان مدارك اصول مقدماتی بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه در
نظر گرفته است. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تمامی نهادهای مالی اعم از شركتهای
سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری، سبدگردانها، صندوقهای بازنشستگی، شركتهای مادر (هلدینگ)،
شركتهای تأمین سرمایه، مؤسسات رتبهبندی، شركتهای پردازش اطلاعات مالی و شركتهای مشاور سرمایهگذاری
باید تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار در پی آن است كه تصدی
برخی از سمتها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیتها به این نهادها را مشروط به داشتن
گواهینامههای حرفهای در بازار سرمایه یا استخدام تعداد كافی از دارندگان این گواهینامهها كند.
سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مقرر داشته است كسانی كه در این آزمون نمرات قابل قبولی بیاورند، به ترتیب
نمرات اكتسابی مشروط بر این كه در رشتههای مرتبط (مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت، بانكداری و حقوق)
تحصیل كرده باشند، با انجام مصاحبه در اولویت استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرند.
آزمون اصول مقدماتی بازار سرمایه در شهرستانها و در محل تالار معاملات بورس اوراق بهادار برگزار میشود و هزینه
شركت در آن ۱۵,۰۰۰ تومان است حال آن كه آزمون تحلیلگری بازار سرمایه تنها در تهران برگزار میشود و هزینه
شركت در آن نیز ۱۵,۰۰۰ تومان است. پیشنیاز شركت در آزمون اصول مقدماتی بازار سرمایه، مدرك كارشناسی و
برای آزمون تحلیلگری بازار سرمایه، مدرك كارشناسی ارشد است.
برخی از گواهینامههای خارجی در حوزه مالی و سرمایهگذاری
CFP (Certified Financial Planner) گواهینامه
برگزار Certified Financial Planner Board of Standards Inc. با مسئولیت CFP آزمون گواهینامه
میشود و تمركز آن بر مباحث برنامهریزی مالی و موضوعاتی مانند بازنشستگی، داراییهای سرمایهای و برنامه ریزی
سرمایهگذاری است. موفقیت در این آزمون و پذیرش اصول اخلاق حرفهای مرتبط با آن، به معنای احراز مدرك
و شایستگی فعالیت در حرفه برنامهریزی مالی است. پیشنیاز شركت در این آزمون داشتن مدرك كارشناسی و سه سال
سابقه كار است و درصد قبولی آن نیز در آزمون نوبت نوامبر ۲۰۰۵ ، برابر ۶۳ درصد بوده است.
ChFC دوره آموزشی
صادر The American College (www.theamericancollege.edu) را دانشگاه ChFC مدرك
میكند. پیششرط شركت در دورههای آموزشی این مدرك داشتن سابقه كار در حوزه مالی و سرمایهگذاری است. برای
كسب این مدرك، دانشجویان باید پنج دوره اجباری و سه دوره اختیاری بگذرانند كه دوره اجباری آن با دوره آموزشی
یكسان است. CFP مدرك
CIC مدرك
به كاركنان شركتهای عضو آن (www.icaa.org) (ICAA) را انجمن مشاوران سرمایهگذاری آمریكا CIC مدرك
باید شرایط زیر را احراز كنند: CIC انجمن صادر میكند. داوطلبان برای دریافت مدرك
باشند، ICAA - كارمند یكی از شركتهای عضو
- دارای حداقل پنج سال سابقه كار در حرفه مشاوره مالی و سرمایهگذاری باشند،
را گذرانده باشند، CFA - دوره
را بپذیرند و از آن تخطی نكنند. ICAA - استانداردهای رفتاری
مشاورانی كه موفق به دریافت این مدرك شده باشند، باید هر سال برای تمدید آن اقدام كند.
گواهینامههای حرفهای بینالمللی در حوزه مالی و سرمایهگذاری
CFA گواهینامه
معروفترین گواهینامه تحلیلگری مالی و سرمایهگذاری است و امسال شصتمین سال فعالیتش را جشن CFA آزمون
است كه مركز آن در آمریكاست و در ۱۳۴ كشور جهان، (AIMR) سابقاً CFA ، می گیرد. نهاد برگزاركننده این آزمون
آزمون برگزار میكند. مباحث مطرح در این آزمون عبارتند از: اصول و استانداردهای اخلاقی و حرفهای، روشهای
كمی، اقتصاد، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، اصول مالی شركتها، تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری در اوراق بهادار،
تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری در ابزار بدهی، تجزیه و تحلیل اوراق مشتقه، تجزیه و تحلیل سرمایهگذاریهای جانشین
در سه سطح برگزار میشود و پیش نیاز شركت در آن، داشتن مدرك كارشناسی و سه CFA و مدیریت پرتفوی. آزمون
سال سابقه كار در حوزه مالی و سرمایه گذاری است.
گواهینامه
موضوع این آزمون كه در سه سطح برگزار میشود، تحلیل تكنیكی سهام است. این آزمون را كمیته اعطای اعتبار
برگزار میكند. این اتحادیه در سال (Market Technicians Association) اتحادیه تحلیلگران تكنیكی بازار
۱۹۷۳ تأسیس شده است، مركز آن در آمریكاست و تاكنون ۵۶ كشور به عضویت آن درآمدهاند.
CIIA گواهینامه
ارائه میشود. با وجود عمر كوتاه (ACIIA) به مسئولیت انجمن تحلیلگران بینالمللی خبره سرمایهگذاری CIIA مدرك
آن (این انجمن در سال ۲۰۰۰ تأسیس شده است)، انجمنها و نهادهای تحلیلگری مالی و سرمایهگذاری كشورهای
بسیاری به عضویت آن درآمده اند. تاكنون انجمنهای تحلیلگری مالی و سرمایهگذاری ۳۰ كشور كه بیشتر در
ASAF شدهاند، هر چند كه مؤسسان آن نیز دو اتحادیه آسیایی ACIIA محدوده اروپا و آسیای شرقی قرار دارند، عضو
European Federation of Financial ) و اروپایی (Asian Securities Analysts Federation)
بودهاند. این آزمون در سه سطح پایه، نهایی و ملی برگزار میشود. از (EFFAS) (Analysis Societies
خصوصیات منحصر به فرد این آزمون، ساختار غیر متمركز سازمان برگزاركننده آن است. انجمنها و نهادهای منطقه ای
وظیفه برگزاری آزمونها را به عهده دارند و علاوه بر آن این انجمنها موظف اند طرحی برای آزمون ملی معرفی كنند
قرار می گیرد. CIIA كه با تأیید كمیته بین المللی آزمون به عنوان سومین مرحله كسب مدرك
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 دی 1389 توسط سعید حاج حیدری
درباره وبلاگ
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :